Jdi na obsah Jdi na menu

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád zařízení školního stravování č. j. 126/2016

Část I.

Všeobecná ustanovení

Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí Mateřské školy Pardubice, Benešovo nám. 2115, příspěvková organizace, je zpracován na základě § 30 a § 29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn.

1. Vnitřní řád školní jídelny (dále jen ŠJ) upravuje:

 • provoz jídelny
 • provoz výdejny
 • podrobnosti k výkonu práv dětí, práv a povinností zákonných zástupců dětí
 • podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • podmínky zacházení s majetkem

2. Vnitřní řád ŠJ je vnitřní směrnicí školy.

3. Vnitřní řád ŠJ vychází z právních přepisů:

 • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon - § 119, § 122 odst. 4), ve znění pozdějších změn
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn
 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Hlava III - Stravování zaměstnanců § 236)
 • vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování (stanovení ceny stravného)
 • vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších změn (§ 4 odst. 1-2)
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění pozdějších změn
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách a státních příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších změn

4. Právní předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři u vedoucí ŠJ.

Část II.

Organizace provozu

Článek 1

Provozní podmínky

 • Školní jídelna v MŠ Benešovo a výdejna v MŠ Češkova jsou součástí mateřské školy a pracovnice ŠJ jsou zaměstnankyně mateřské školy.
 • Školní jídelna při Mateřské škole Benešovo nám. 2115 dováží jídlo na odloučené

pracoviště, do MŠ Češkova 1985, Pardubice, kde se jídla pro děti a zaměstnance vydávají.

 • ŠJ zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců z obou škol.
 • ŠJ vaří jídla a ty se vydávají v obou školách ve dnech, kdy probíhá vzdělávání dětí.
 • V době uzavření obou škol se nevaří a výdej stravy se neprovádí.
 • Výdej stravy je přizpůsoben režimu dne.
 • Obědy jsou vydávány dětem i zaměstnancům školy.
 • Školní jídelna dodržuje:
 • stanovený pitný režim
 • technologické postupy a normy při přípravě jídla
 • systém kritických bodů HACCP
 • Do kuchyně a skladu mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem. Ostatním osobám je do těchto prostor vstup zakázán.
 • Dotazy, podněty, připomínky a stížnosti mohou podávat či řešit zákonní zástupci a zaměstnanci školy přímo s vedoucí ŠJ, s ředitelkou školy nebo s vedoucími učitelkami na obou školách.

Článek 2

Prodej stravného za odběr jídla

 • Stravné se hradí bezhotovostním převodem na účet MŠ měsíční zálohou, a to do 15. dne daného měsíce na měsíc následující, ve výši uvedené v příloze řádu ŠJ.
 • První zálohová platba se provádí v srpnu na měsíc září atd. a poslední zálohová platba se provádí v červnu na prázdninový provoz obou škol.
 • Variabilní symbol je číslo, pod kterým se v systému ŠJ eviduje konkrétní dítě a které přiděluje vedoucí ŠJ v přihlášce ke stravování.
 • Vyúčtování přeplatků stravného se provádí za daný školní rok, jedenkrát ročně, a to k 31. 8. Přeplatky se vrací převodem na účet nebo mimořádně výplatou hotovosti u vedoucí ŠJ.
 • Vrácení přeplatků bude provedeno do 30 dnů od data vyúčtování.
 • Povinností zákonných zástupců je dodržování dohodnutých termínů úhrady stravného.
 • Dojde-li ke změnám ve výběru stravného, budou zákonní zástupci i zaměstnanci informováni nejpozději 30 dní před platností nových pravidel, a to zveřejněním změn na www stránkách a nástěnkách obou mateřských škol.

Článek 3

Výše stravného

 • Je přílohou č. 1 tohoto Vnitřního řádu
 • Pokud během roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na výše uvedenou vyhlášku.

Článek 4

Evidence strávníků

 • Každý strávník musí být zaevidován k odběru stravy ve školní jídelně, a to formou přihlášky ke stravování.
 • Každý strávník musí být zaevidován ve školní matrice. Za tímto účelem jsou poskytovány vedoucí ŠJ údaje o dětech: jméno a příjmení, kontakt na rodiče, číslo účtu pro vracení přeplatku.
 • Evidenci a přihlášky vede vedoucí školní jídelny.

Článek 5

Podmínky stravování

 • Ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stanoví způsob a rozsah stravování dítěte.
 • Podle vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Jídla se z mateřské školy nevynáší.
 • Stravování dětí na mateřské škole zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.
 • Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačiny. Stejný postup je při pozdějším dopoledním nástupu dítěte, platba bude bez úhrady za přesnídávku.
 • Zákonní zástupci mohou své děti ze stravování odhlásit, zaměstnanci školy se odhlašují za určitých podmínek (OČR, nemoc, dovolená i jiná celodenní nepřítomnost v práci, při zdravotních obtížích apod.).
 • Odhlášení dítěte ze stravy musí být provedeno do 8.00 hod v MŠ Benešovo a do 7,30 v MŠ Češkova a to formou:
 • odhlášení den předem u učitelky na třídě
 • telefonicky
 • zapsání do sešitu omluv
 • Při telefonickém odhlašování uvede zákonný zástupce tyto údaje:
 • jméno a příjmení dítěte
 • třídu, kterou dítě navštěvuje
 • přesně dny, na které je stravné odhlašováno
 • První den neplánované nepřítomnosti strávníka/a neodhlášené stravy/  ve škole nebo školském zařízení se pro účely této směrnice považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. Zákonný zástupce si může vyzvednout stravu v tento den v době od 11.00 do 11.15 hod. u vchodu do školní kuchyně pro MŠ Benešovo. Pro MŠ Češkova od 11,15 - 11,30 u vchodu pro zaměstnance.
 • Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.
 • Stravu nelze odhlásit zpětně, a to na probíhající den a dny předcházející aktuálnímu dni odhlášení.
 • Dietní stravování - V případě potřeby dietního stravování dětí a zaměstnanců školy a na základě lékařského potvrzení, je možné po dohodě s ředitelkou školy a vedoucí ŠJ individuální řešit dietetických problémů.

Článek 6

Pitný režim

 • Pitný režim pro děti je zajišťován v průběhu celého dne pobytu dětí ve třídách školy a i při pobytu venku na zahradě školy (ovocné, bylinkové čaje, vitamínové nápoje, ovocné šťávy, minerálky, neperlivá voda, čistá voda apod.).
 • Děti mají k dispozici pitný režim od 6.30 hodin.
 • Paní kuchařky doplňují tekutiny během celého dne dle potřeby do termosů na třídách.
 • Na zahradu donášejí tekutiny paní kuchařky v termosech, případně dětem dostatek tekutin zajistí p. učitelky.

Článek 7

Jídelní lístek

 • Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše a Nutričních doporučení.
 • Podmínkou je měsíční plnění tzv. „Spotřebního koše“, což zaručuje pestrost a vyváženost stravy.
 • Jídelní lístek je sestavován týden dopředu a zveřejňuje se na nástěnce pro rodiče a na webových stránkách obou škol.
 • Na nástěnce u vchodu a na webových stránkách je vyvěšen seznam alergenů s číselným označením. Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku ( v tištěné i elektronické podobě) číslem označujícím alergen.
 • K případným změnám v jídelníčku (výjimečně) je oprávněna pouze vedoucí ŠJ. Zákonní zástupci respektují změnu a jsou na ni předem upozorněni na jídelním lístku.

Část III.

Pravidla pro stravování

Článek 1

Organizace výdeje jídla a stanovená pravidla

 • Svačiny: dopolední přesnídávky a odpolední svačiny se připravují na pojízdný vozík pro každou třídu zvlášť (jídlo a pití v horní části, talíře v dolní části) – většina dětí si odnáší jídlo samostatně ke svému stolu
 • Čas výdeje přesnídávek – 8,45 – 9,00 hodin do všech tříd
 • Čas výdeje odpoledních svačin – 14,00 – 14,15 hodin do všech tříd
 • V případě, že se koná akce pro děti, upozorní pedagogická pracovnice hlavní kuchařku týden předem, aby mohla přizpůsobit podání přesnídávky nebo ji zabalit s sebou.
 • Při nepřítomnosti pracovnice, která připravuje svačiny, přebírají její činnost ostatní pracovnice ŠJ
 • Obědy: podávání hlavního jídla je přizpůsobeno režimu dne dětí a počasí
 • Čas výdeje /květen – září/- / říjen – duben/
 • polévka od 11.30 - 11.45 hod v pořadí: 1. poschodí, 2. poschodí
 • hlavní jídlo od 11.40 – 11.50 postupně do všech tříd
 • Děti ze třídy Ptáčat, Sluníček a Delfínků v MŠ Češkova/si chodí pro hlavní jídlo samostatně k výdajovému prostoru – kuchyňky nebo výdajovému oknu (jídlo vydávají vždy pracovnice ŠJ/.
 • Ostatním dětem, zpravidla mladším, nosí jídlo provozní pracovnice do tříd.
 • Pití je podáváno na pojízdných vozících, děti se učí samostatně obsloužit.
 • Pedagogické pracovnice se střídají při obědě tak, aby vždy jedna mohla dětem pomáhat a případně je obsluhovat (krájení pokrmů, stolování, správné držení příboru apod.).
 • Ve třídách Kuřátek, Motýlků a Kapříků v MŠ Češkova vypomáhají při jídle provozní zaměstnanci.
 • Bezpečnost a ochrana dětí po dobu výdeje jídla a stravování je zajištěna pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy.
 • Hygiena po obědě - dozor jedné pedagogické pracovnice v umývárnách.
 • Provozní pracovnice MŠ pomáhají pedagogickým pracovnicím v době oběda ve třídách s mladšími dětmi s hygienou a se stolováním dětí.
 • Obědy vydávají zaměstnankyně kuchyně podle norem na dítě a dospělé. Jelikož se při přípravě jídel (studených i teplých) vychází z norem, neměly by po vydání (zejména obědů), zůstávat žádné zbytky. 
 • Každý strávník má nárok dostat jednu porci jídla v plném rozsahu dle jídelního lístku. Přídavek (přílohy, omáčky…) lze vydávat dle požadavku dětem v kuchyňkách.
 • Vydávané množství jídla musí odpovídat stravovacím normám pro jednotlivé věkových kategorií. Obědy vydávají zaměstnankyně podle norem na dítě a norem na dospělé.
 • Vynášení již vydaných dětských obědů na talířích je zakázáno. Rodič dítěte vyčká v šatnách dětí, až dítě v klidu jídlo sní.
 • Použité nádobí paní kuchařky myjí až po vydání hlavního jídla všem dětem a dospělým, a to z hygienických důvodů.
 • Stravu smí vydávat výhradně určení zaměstnanci školní jídelny.
 • Za dodržování hygienických předpisů při výdeji stravy pro dětské strávníky je zodpovědný personál školní jídelny.
 • Polévku z nerezových nádob nalévají v 1. poschodí MŠ Benešovo a ve 2. třídě MŠ Češkova provozní zaměstnanci, v ostatních třídách paní učitelky, vždy s dodržením bezpečnosti (pozor na opaření!).
 • V prostorách, kde se děti stravují je dodržována kultura stolování.
 • Po jídle si děti samostatně uklidí své místo a odnesou použité nádobí na určené místo.
 • Každý strávník musí dostat jídlo upravené na odpovídající teplotu.

Článek 2

Časový rozvrh odvozu jídla z MŠ Benešovo do výdejny v MŠ Češkova

 • Dovoz stravy zajišťuje firma pověřená Magistrátem města Pardubic.
 • Správné hygienické podmínky jsou zajištěny systémem zpracovaným v HACCP .
 • Výdej stravy ve škole dále zajišťují provozní pracovnice z MŠ Češkova.
 • Časy odvozu jídla z MŠ Benešovo do MŠ Češkova
 • přesnídávka v 7,45 – 8,00
 • oběd a svačina v 10,45 – 11,00

Článek 3
Stravovací řád pro zaměstnance školy

 • Stravování dospělých se řídi všemi výše uvedenými vyhláškami.
 • Pracovnice MŠ a ŠJ mají během pracovní doby nárok na jedno hlavní jídlo – oběd.
 • Zaměstnancům školy je poskytován příspěvek na stravu z FKSP ve výši 11,- Kč
 • Jídlo se z MŠ nevynáší, pouze v naléhavých případech (nevolnost zaměstnance, dřívější opuštění pracoviště). V takovém případě zaměstnanec upozorní hlavní kuchařku (alespoň 1/2 hod. před vydáním obědů) a ta nanormuje a připraví do nádoby pracovnici oběd (v hlavní kuchyni).
 • V případě, že zaměstnanec časově nestihnou oběd sníst, lze ho ohřát v mikrovlnné troubě.
 • Zaměstnanci slušnou formou řeší případné stížnosti na kvalitu a množství vydané stravy.

Článek 4

Zásady provozu školní kuchyně, kuchyněk, jídelen a výdejny

 • Vedoucí ŠJ a ostatní zaměstnanci ŠJ se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy - zejména:
 • dodržují čistotu v kuchyni, výdejně a v přilehlých prostorách, které jsou její nedílnou součástí (sklady, chodby, WC, šatna, škrabka, místnost k ukládání ovoce a zeleniny, přípravna masa a dále přístrojů: robot, lednice, mrazáky, mikrovlnné trouby aj.)
 • dodržují technologii při přípravě jídla – sledují kritické body – HACCP
 • výdejna – teplota hlavního jídla je zabezpečena termo pultem, který se zahřívá alespoň 20 minut před vložením jídla v nerezových termosech, z kterých se pak jídlo následně vydává.
 • řídí se předpisy, které jim ukládá náplň práce
 • Běžný úklid školní kuchyně provádí provozní pracovnice ŠJ a výdejny (dle rozpisu), utírání stolků v jídelnách zajišťují pracovnice provozu obou škol.
 • Nádobí myjí kuchařky a zaměstnanci provozu výdejny až po vydání hlavního jídla, a to z hygienických důvodů.
 • Skladování je zajišťováno podle teploty, sortimentu, záruční doby po minimální dobu. Použití potravin s prošlou spotřební lhůtou je vyloučeno.

Část IV.

Ostatní ujednání

Článek 5

Nakládání s majetkem MŠ ze strany dětí a zákonných zástupců a potravinami

 • Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat úmyslně majetek školy.
 • Na dětské strávníky dohlíží pedagogický dozor, případně další zaměstnanci MŠ, vedou děti ke slušnému chování při stolování a k šetrnému zacházení s majetkem MŠ (jídelní soupravy, příbory, sklenice, misky).
 • Je zakázáno vynášet příborů a nádobí z prostor školní jídelny a mateřské školy.
 • Po ukončení jídla strávníci odevzdávají všechno nádobí a příbory na pojízdné vozíky.
 • Nákup potravin a surovin k přípravě oběda je zajišťován smluvně fakturací. Každý dodavatel garantuje množství, kvalitu a nezávadnost zboží.
 • Potraviny k přípravě jídla se skladují ve skladu potravin, za který má hmotnou odpovědnost hlavní kuchařka.

Článek 6

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí

 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana
 • dítě má právo být respektováno jako individualita
 • dítě má právo na emočně klidné prostředí, projevování lásky
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti
 • dítě má povinnost dodržovat pravidla soužití v mateřské škole
 • dítě má povinnost dodržovat pravidla kulturního soužití
 • dítě má povinnost dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
 • dítě má povinnost dodržovat osobní hygieny
   

  Článek 7

   Práva a povinnosti zákonných zástupců

   

 • Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti či podnětu se mohou obrátit na nadřízený nebo kontrolní orgán poskytovatele s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
 • Právo na informovanost týkající se výroby stravy / alergeny, spotřební koš, suroviny/, na informovanost týkající se provozu školní jídelny.
 • Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit z obědů, respektovat dobu odhlašování obědů a dodržovat termíny splatnosti úplaty za školní stravování, dodržovat řád školní jídelny a neprojevovat diskriminaci, nepřátelství a násilí ke skupině nebo
 • Článek 8

  Pravidla vzájemných vztahů dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců školy

 • Děti se stravují ve svých kmenových třídách a dbají pokynů pedagogických pracovníků
 • Pravidla jsou natavena tak, aby děti vedla k správnému stolování, bylo respektováno zdraví dětí a zároveň kultura stravovacích návyků.
 • Zákonní zástupci dodržují pokyny pedagogů v jednotlivých třídách.

Článek 9

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně-patologickými jevy je výchovně-vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života.
 • Učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pracovníky školy a mezi pracovníky školy a rodiči.
 • Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygieny a dbají na dodržování pitného režimu dětí.
 • Poučují děti opakovaně a přiměřenou formou o bezpečném a kulturním chování v MŠ.
 • V případě, kdy dojde v prostorách ŠJ, výdejny, kuchyňkách a třídy k rozbití nádobí nebo rozlití jídla na stoly nebo podlahu, zajistí zaměstnanci ihned úklid.
 • V případě úrazu dítěte zaměstnanec:
 • ihned provede nebo zajistí ošetření
 • při poranění hlavy zavolá záchrannou sužbu
 • podnikne příslušné organizační kroky k zabezpečení zdraví zraněného
 • neprodleně zapíše úraz do „Knihy úrazů“
 • neprodleně úraz oznámí zákonnému zástupci dítěte a domluví se s ním na možném dalším ošetření / nemocnice, vlastní odvoz dítěte rodičem/
 • dle vyhlášky o úrazech a dle typu úrazu, vyplní do dvou dnů „Záznam o školním úrazu“
 • o každém úrazu neprodleně informuje ředitelku MŠ (případně vedoucí učitelku)

Část V.

Závěrečná ustanovení

Článek 1

Účinnost vnitřního řádu

 • Tento vnitřní řád nabývá účinnosti k 1. 9. 2016.
 • Tento vnitřní řád se vydává na dobu neurčitou.
 • S vnitřním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat zaměstnanci mateřské školy.
 • Vnitřní řád je vydán jako organizační směrnice Mateřské školy Pardubice, Benešovo n. 2115, příspěvková organizace a slouží výhradně pro její potřebu.
 • Součástí tohoto vnitřního řádu je v příloze č. 1 – výše záloh a denních kalkulací stravného.

Článek 2

Zrušovací ustanovení

Dnem 31. 8. 2016 končí účinnost Vnitřního řádu školní jídelny vydaného dne 1.9.2008

Fišerová Šárka
ředitelka školy
________________________________________________________________

Příloha č. 1 změna od 1.4.2020

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII DO 6 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

Dopolední svačina

8,- Kč

Oběd

20,- Kč

Odpolední svačina

8,- Kč

Celodenní

36,-Kč

Měsíční záloha na stravné pro šk. rok 2016/2017

700,- Kč

STRAVNÉ PRO DĚTI V KATEGORII 7 LET V DANÉM ŠKOLNÍM ROCE

Dopolední svačina

8,- Kč

Oběd

21,- Kč

Odpolední svačina

8,- Kč

Celodenní

37,-Kč

Měsíční záloha na stravné pro šk. rok 2016/2017

700,- Kč

 

 

Archiv

Kalendář
červenec
2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kontakt

Kontakt

MŠ Češkova
Češkova 1985
Pardubice 53002

602 482 425 , 466 303 764

msceskova@seznam.cz

Statistiky

Online: 10
Celkem: 901443
Měsíc: 17294
Den: 591