Jdi na obsah Jdi na menu

Podmínky k přijímaní dětí k předškolnimu vzdělávání

 

Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

 

Zpracováno na základě vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, o předškolním vzdělávání; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 34, § 35 a § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem (bývá převážně v období měsíce května předcházejícího školního roku, pro který bude dítě do MŠ zapsáno), o termínech zápisu pro následující rok je veřejnost informována prostřednictvím nástěnky v budově MŠ. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Pardubicích a ze spádového školského obvodu č. 3.
 • Žádosti rodiče vyplňují prostřednictvím webové aplikace Magistrátu města Pardubic.
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31. 8. 2018.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a také na cizince, kteří na území České republiky pobývají dobu delší než 90 dnů.

 • O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Po ukončení zápisu dětí do MŠ informuje ředitelka školy zákonné zástupce dítěte zasláním "rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ, „případně "rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ na zkušební dobu - a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám MŠ a zároveň informuje zákonné zástupce dítěte o možném „ rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“. Všechny přijaté žádosti v řádném termínu jsou obodovány dle stanovených kritérií pro daný školní rok. Ředitelka školy přijímá na daný školní rok nové děti do kapacity školy.
 • Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy dle podmínek školy a to na základě žádosti zástupce dítěte a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Děti mladší 3 let mají možnost měsíc před dovršením tří let absolvovat adaptační program / návštěvu zařízení po dohodě s ředitelkou v rozsahu 4 návštěv po dobu 1 hodiny a to se zákonným zástupcem. Dítě musí být připraveno na zvládnutí pobytu v předškolním zařízení zejména v těchto oblastech - dítě nenosí již pleny a dokáže si říci, že potřebuje na WC, dítě zvládá jednoduché sebeobslužné úkony a dokáže jíst lžící a pít z hrníčku.

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku
 • Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 5 let věku. Ve třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 6 let věku, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků
 • Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonného zástupce dítěte, jestliže:
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady
 • Ředitelka školy při ukončení docházky dítěte přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10. 1. 2019
Fišerová Šárka – ředitelka školy

 

Statistiky

Online: 1
Celkem: 733596
Měsíc: 2641
Den: 163

Archiv

Kalendář
02 / 2023

Fotoalbum