Jdi na obsah Jdi na menu

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

 

 1. Po předchozí dohodě s paní učitelkou na třídě lze přivádět dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny, dítě ale musí být nahlášené na stravování. Provoz mateřské školy končí v 16,30 hodin.
 2. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, za bezpečnost dítěte v šatně odpovídají rodiče (případně osoba, která dítě přivede). Paní učitelka za dítě odpovídá až po předání dítěte ve třídě.
 3. Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u ředitelky školy). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodiči ! Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenat do evidenčního listu dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. V případě vyzvedávání dítěte osobou mladší 15 let sepíší rodiče dohodu s ředitelkou školy.
 4. Při vstupu dítěte do MŠ nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační režim, vždy se mohou rodiče s ředitelkou MŠ předem dohodnout na vhodném postupu.
 5. Do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
 6. Dítě je přijato do MŠ na základě potvrzení lékaře.
 7. Dítě do 3 let věku musí mít před nástupem potvrzení od lékaře o způsobilosti.
 8. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění dítě do MŠ přijímáme s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho uzdravení ( v zájmu zdraví ostatních dětí).
 9. Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.
 10. Rodiče jsou povinni oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně. Telefonní číslo MŠ 466 303 764 
 11. Otázky týkající se stravování projednává rodič s hospodářkou školy. Bezhotovostní příkazy školného a stravného musí být zadány nejpozději k 15.dni předešlého měsíce-na další měsíc stravování.
 12. Rodič je povinen si včas sám zjistit podmínky úhrady a tyto bezpodmínečně dodržovat!
     -Stravné - dle vnitřního řádu ŠJ
     -Školné - viz směrnice úplata za předškolní vzdělávání v MŠ(školní rok,prázdninový provoz)
 13. Stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ podávejte u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.
 14. Osobní věci dítěte (obuv,oblečení,apod.), které děti nepoznají je třeba ve vlastním zájmu označit. Nezapomínejte na kapesníky, nenoste do MŠ hračky, cenné věci a předměty, které by mohly ohrozit zdraví.
 15. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S učitelkami se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.
 16. Rodiče mají možnost po dohodě se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.
 17. Rodiče mají právo spolurozhodovat při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů. Tato práva může uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata vždy otevřená k diskusi.
 18. Pro rodiče dětí nabízíme různorodý poradenský servis, dle jejich zájmů, různé osvětové aktivity k otázkám výchovy a vzdělávání předškolních dětí, pořádáme společné akce. Rodiče mají právo kdykoliv vyžádat si konzultaci s učitelkou, ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu).
 19. Posláním naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem s specifickými vzdělávacími potřebami.
   
 

Statistiky

Online: 3
Celkem: 714244
Měsíc: 3451
Den: 95

Archiv

Kalendář
07 / 2022

Fotoalbum